Chế bài thơ qua đèo ngang vui

Bước tới Đèo Ngang bỗng mắc tè
Cỏ cây không có, lấy chi che
Lom khom xuống núi tìm chỗ đứng
Thấy gái bên sông hết mắc tè.

Sưu tầm: internet2.7
07