Đề bài: Thư gửi bạn khi nghe tin quê bạn bị bão lớn.

Hoàng Hủi nhớ nhiều! Nha Trang, ngày… tháng… năm… Hoàng Hủi nhớ nhiều! Từ ngày theo…