Đề bài:Em hãy tả lại tấm bản đồ Việt Nam và nói lên cảm nghĩ của mình. 

Nhận được tấm bản đồ mà mẹ cho , em liền dùng nó để trang trí…

Nêu cảm nghĩ của em về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Truyện Thầy thuốc giỏi cổi nhất ở tấm lòng của Hồ Nguyên Trưng được viết vào…