Nghị luận xã hội :”Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm.” (Barack Obama)

“Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi thời điểm khác. Chúng ta chính là người mà chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm.” (Barack Obama) Để bài : Suy nghĩ của em về vấn đề được Đọc thêm »