tư tưởng ”Đất Nước của nhân dân” trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

[Văn học 12]Những người vợ nhớ chồng … Những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Cảm nhận đoạn thơ trên, từ đó, bình luận tư tưởng ”Đất Nước của nhân dân” trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã có một quá trính phát triển trong lịch sử dân tộc nói chung, văn học nói riêng. Những nhà văn lớn, nhà tư tưởng…
10/18/2016 / Nghị luận văn học, Văn học lớp 12, Văn học THPT, Văn nghị luận