Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới – Vũ Khoan Câu 1 – Bài viết ra đời khi đất nước chuẩn bị bước sang một thế kỉ mới – Vấn đề: Những vấn đề thiết thực đối với người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ, những người quyết định sự thành Đọc thêm »