[Văn học 12] 9 câu đầu bài thơ “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm

[Văn học 12] 9 câu đầu bài thơ “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm Đề bài: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể. Đất Nước bắt đầu với Đọc thêm »