Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Trình bày suy nghĩ của mình về lòng khoan dung.

A, Mở bài: Nêu định nghĩa về lòng khoan dung hoặc có thể là 1 trích…